160,000 
-3%
160,000  155,000 
50,000 95,000 

Ca - Bình - Ấm

Bình Lọc Pha Trà Inox

160,000 
150,000